Print this page

Our History

Hoe die ideaal van ‘n Sportkompleks moontlik gemaak is

In 1967 is daadwerklike pogings aangewend om ‘n gesamentlike Sportkompleks op Bergzicht op te rig. Die sportskakelkommittee onder voorsitterskap van mnr. George Osler dra die taak oor aan mnr. Fred Stephens om die moontlikheid van ‘n sportsentrum in Stellenbosch te ondersoek. Mnr. Stephens stel ‘n beplanningskommittee saam waarvan hy die voorsitter en mnr. Koos Basson die sekretaris is. Die argiteksfirma Hermann Swart en Stander verklaar hulle bereid om die beplanningskommittee by te staan met die ontwikkeling en promosie van die projek. Bestaande Sportsentrums in Transvaal word besoek en na baie navorsing plaaslik selfs in Europa word daarop die akkommodasiebehoeftes van die verskeie sportsoorte ooreengekom en dat met sketsplanne voortgegaan word.

Intussen word ‘n brosjure met behulp van die maatskappye opgestel om die fondsinsameling te loods.

Dr. Anton Rupert kondig aan dat sy maatskappy en personeel R30 000 sal bydrae. Ander instansies, sportmanne en –vroue, lede van die publiek, volg en binne twaalf maande is die reude bedrag van ongeveer R150 000 beskikbaar vir die projek.

Die eerste boukosteberaming is R700 00 en die Stadsraad gee opdrag dat die skema met 50% besnoei word. Na beplanning aanvaar die Stadsraad die projek en word boutekeninge opgestel en tenders ingewin.

Op 8 November 1974 in die teenwoordigheid van ongeveer 2000 gaste word die Van der Stel-sportsentrum op luisteryke wyse amptelik deur die Eerste Minister, mnr. B.J. Vorster, geopen. Die eerste uitvoerende kommittee van die sportklub het bestaan uit mnr.Koos Basson (voorsitter), toe uitvoerende kommittee bestuurslid van die WP Rugby-unie, mnre.F.H. Stephens (sekretaris), C.P. Kuun (tesourier), Dr. H.E.C. Kruger, J.C. Grobler, Johan Gerber, J. van der Merwe en John MacKinnon. Die president en vise-president was onderskeidelik mnre. Nico Louw en Piet Carinus

Die tydperk daarna was groot aanpassings op bestuursvlak, want skielik was die rugbyklub deel van ‘n groot gesin verskillende sportsoorte met die totstandkoming van die Sportkompleks. Spelers en administrateurs moes lid word van die Sentrale sportliggaam wat oorkoepelende magte het. Alhoewel die rugbyklub met sy eie bestuur hulle interne beleid volg moet daar nou deur middel van verteenwoordiging op die Sentrale liggaam verslag gedoen word. ‘n Gesonde verstandhouding het egter gegroei en kon daar wedersyds groot vordering gemaak word met die pragtige fasiliteite wat geskep is.